گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

عبداللطیف باش قره

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

عبدالطیف باشقره

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

عبدالطیف باشقره
تصویر پروفایل
عبداللطیف باش قره

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

عبدالطیف باشقره
تصویر پروفایل
عبداللطیف باش قره

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.