تیم روشناک

درباره روشناک

مرکز کوچینگ روشنا نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده‌دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. ا

تیم روشناک

درباره روشناک

مرکز کوچینگ روشنا نام مجموعه جوانی است که با هدف توسعه علم‌های مدرن و آینده‌دار تشکیل شده است. این مجموعه با تیم تحقیقاتی قوی و به‌روزی که دارد، دوره‌های آموزشی هوشمندانه‌ای طراحی می‌کند تا علوم فعالیت حرفه‌ای و موثر را گسترش دهد و افراد توانمند برای شغل‌های مدرن برای امروز و فردای کشور بسازد. ا

یاسینه پورابراهیم

یاسینه پور ابراهیم

مؤسس

مرکز کوچینگ روشنا

اکبر عباسی

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

زرین معتمد

زهرا کشاورز معتمد

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

سهیل بخشی

سهیل بخشی

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

یاسینه پورابراهیم

یاسینه پور ابراهیم

مؤسس

مرکز کوچینگ روشنا

اکبر عباسی

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

زرین معتمد

زهرا کشاورز معتمد

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

سهیل بخشی

سهیل بخشی

عضو هیئت مؤسسین

مرکز کوچینگ روشنا

چشم انداز

کار تیمی، شبکه سازی، دریافت نقطه‌نظرات کارکنان از طریق پیمایش، مصاحبه و فوکوس‌گروپ، توجه به گروه‌های قدرت در سازمان، استفاده از برندینگ در منابع انسانی، ساخت هویت برای برنامه‌های تحول فرهنگی و بهبود مستمر از جمله اقداماتی پیش روی ماست.

ارزش‌های روشناک عبارتند از: معنا، تمامیت، یاری و سپاسگزاری. ما در این مجموعه به ایجاد حال خوب ارزشمند در کنار یکدیگر پایبندیم و تلاش خواهیم کرد به اندازه توان خود، به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی شایسته در سازمان‌ها و افراد کمک کنیم.

مأموریت‌ها و ارزش‌ها

مأموریت ها و ارزش های مرکز کوچینگ روشناک 

چشم انداز

کار تیمی، شبکه سازی، دریافت نقطه‌نظرات کارکنان از طریق پیمایش، مصاحبه و فوکوس‌گروپ، توجه به گروه‌های قدرت در سازمان، استفاده از برندینگ در منابع انسانی، ساخت هویت برای برنامه‌های تحول فرهنگی و بهبود مستمر از جمله اقداماتی پیش روی ماست.

ارزش‌های روشناک عبارتند از: معنا، تمامیت، یاری و سپاسگزاری. ما در این مجموعه به ایجاد حال خوب ارزشمند در کنار یکدیگر پایبندیم و تلاش خواهیم کرد به اندازه توان خود، به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی شایسته در سازمان‌ها و افراد کمک کنیم.

مأموریت‌ها و ارزش‌ها

مأموریت ها و ارزش های مرکز کوچینگ روشناک 

جدیدترین دوره‌ها