گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

افروز مستوفی صدر

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

افروز مستوفی صدر

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

افروز مستوفی صدر
تصویر پروفایل
افروز مستوفی صدر

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

افروز مستوفی صدر
تصویر پروفایل
افروز مستوفی صدر

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.