گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

اکبر عباسی پیرآغاج

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

اکبر عباسی پیرآغاج

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

اکبر عباسی پیرآغاج
تصویر پروفایل
اکبر عباسی پیرآغاج

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

اکبر عباسی پیرآغاج
تصویر پروفایل
اکبر عباسی پیرآغاج

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.