گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

داوود جعفر کماسائی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

داوود جعفر کماسائی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

داوود جعفر کماسایی
تصویر پروفایل
داوود جعفر کماسائی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

داوود جعفر کماسائی
تصویر پروفایل
داوود جعفر کماسائی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.