گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

حامد سالمه

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

حامد سالمه

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

حامد سالمه
تصویر پروفایل
حامد سالمه

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

حامد سالمه
تصویر پروفایل
حامد سالمه

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.