گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

هانیه صمیمی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

هانیه صمیمی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

هانیه صمیمی
تصویر پروفایل
هانیه صمیمی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

هانیه صمیمی
تصویر پروفایل
هانیه صمیمی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.