گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

کامیار باژان

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

کامیار باژان

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

کامیار باژان
تصویر پروفایل
کامیار باژان

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

کامیار باژان
تصویر پروفایل
کامیار باژان

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.