گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

مهشید شارقی آرانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

مهشید شارقی آرانی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مهشید شارقی آرانی
تصویر پروفایل

مهشید شارقی آرانی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مهشید شارقی آرانی
تصویر پروفایل
مهشید شارقی آرانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.