گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

مریم حجتیان

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

مریم حجتیان

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مریم حجتیان
تصویر پروفایل
مریم حجتیان

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مریم حجتیان
تصویر پروفایل
مریم حجتیان

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.