گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

مازیار تهرانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

مازیار تهرانی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مازیار تهرانی
تصویر پروفایل
مازیار تهرانی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

مازیار تهرانی
تصویر پروفایل
مازیار تهرانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.