گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

نسرین شبانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

نسرین شبانی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

نسرین شبانی
تصویر پروفایل
نسرین شبانی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

نسرین شبانی
تصویر پروفایل
نسرین شبانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.