گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

ندا اسکندری

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

ندا اسکندری

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

ندا اسکندری
تصویر پروفایل
ندا اسکندری

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

ندا اسکندری
تصویر پروفایل
ندا اسکندری

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.