گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

پریسا قادری

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

پریسا قادری

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

پریسا قادری
تصویر پروفایل
پریسا قادری

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

پریسا قادری
تصویر پروفایل
پریسا قادری

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.