گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل
رها فرهادی اصل

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

رها فرهادی اصل

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

رها فرهادی اصل
تصویر پروفایل
رها فرهادی اصل

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

رها فرهادی اصل
تصویر پروفایل
رها فرهادی اصل

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.