گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

رؤیا فرهادی اصل

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

رویا فرهادی اصل

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

رویا فرهادی اصل
تصویر پروفایل
رؤیا فرهادی اصل

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

رویا فرهادی اصل
تصویر پروفایل
رؤیا فرهادی اصل

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.