گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

سمانه مدنی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

سمانه مدنی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سمانه مدنی
تصویر پروفایل
سمانه مدنی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سمانه مدنی
تصویر پروفایل
سمانه مدنی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.