گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

ساناز خجسته سمیعی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

ساناز خجسته سمیعی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

ساناز خجسته سمیعی
تصویر پروفایل
ساناز خجسته سمیعی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

ساناز خجسته سمیعی
تصویر پروفایل
ساناز خجسته سمیعی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.