گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

سید اسرا حسینی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

سید اسرا حسینی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سید اسرا حسینی
تصویر پروفایل
سید اسرا حسینی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سید اسرا حسینی
تصویر پروفایل
سید اسرا حسینی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.