گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

سیما صمیمی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

سیما صمیمی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سیما صمیمی
تصویر پروفایل
سیما صمیمی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

سیما صمیمی
تصویر پروفایل
سیما صمیمی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.