کار تیمی، شبکه سازی، دریافت نقطه‌نظرات کارکنان از طریق پیمایش، مصاحبه و فوکوس‌گروپ، توجه به گروه‌های قدرت در سازمان، استفاده از برندینگ در منابع انسانی، ساخت هویت برای برنامه‌های تحول فرهنگی و بهبود مستمر از جمله اقداماتی پیش روی ماست.

ارزش‌های روشناک عبارتند از: معنا، تمامیت، یاری و سپاسگزاری. ما در این مجموعه به ایجاد حال خوب ارزشمند در کنار یکدیگر پایبندیم و تلاش خواهیم کرد به اندازه توان خود، به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی شایسته در سازمان‌ها و افراد کمک کنیم.

کار تیمی، شبکه سازی، دریافت نقطه‌نظرات کارکنان از طریق پیمایش، مصاحبه و فوکوس‌گروپ، توجه به گروه‌های قدرت در سازمان، استفاده از برندینگ در منابع انسانی، ساخت هویت برای برنامه‌های تحول فرهنگی و بهبود مستمر از جمله اقداماتی پیش روی ماست.

ارزش‌های روشناک عبارتند از: معنا، تمامیت، یاری و سپاسگزاری. ما در این مجموعه به ایجاد حال خوب ارزشمند در کنار یکدیگر پایبندیم و تلاش خواهیم کرد به اندازه توان خود، به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی شایسته در سازمان‌ها و افراد کمک کنیم.