گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل

یزدان یزدانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

یزدان یزدانی

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

یزدان یزدانی
تصویر پروفایل
یزدان یزدانی

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

یزدان یزدانی
تصویر پروفایل
یزدان یزدانی

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.