گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

تصویر پروفایل
زهرا کشاورز معتمد

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

زهرا کشاورز معتمد

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

زهرا کشاورز معتمد
تصویر پروفایل
زهرا کشاورز معتمد

کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.

گواهی پایان دوره ان‌ال‌پی کوچینگ

زهرا کشاورز معتمد
تصویر پروفایل
زهرا کشاورز معتمد

دوره کاربرد تکنیک‌های ان‌ال‌پی در کوچینگ (مقدماتی)
را با موفقیت گذرانده است.